Zofia & Erwin Decker

Erwin Deckers deutsch-polnische Familie blieb 1945 in Polen. Decker lernte als Halbwüchsiger mühsam die neue Sprache. Zofia Decker kam als Ukraine-Vertriebene an die Oder. Sie erzählen ihre Liebes-und Ehegeschichte, die sie in den achtziger Jahren nach WestBerlin und zurück an die Oder geführt hat.

Polska rodzina Erwina Deckera pozostała po roku 1945 w Polsce. Jako młody chłopiec Decker musiał nauczyć się obcego języka. Zofia Decker, została wypędzona wraz z rodziną z Ukrainy i przyjechała nad Odrę. Opowiedzieli nam swoją historię, która zaprowadziła ich w latach osiemdziesiątych do Berlina zachodniego i znów nad Odrę.